• Đoàn kết và Hợp tác” tạo nên sức mạnh tập đoàn;
  • Tận tâm và Uy tín” đối với mọi khách hàng và đối tác; 
  • Sáng tác và Đổi mới” trong từng  sản phẩm, dịch vụ và lĩnh vực hoạt động;
  • Lợi nhuận và Hiệu quả” là giá trị căn bản của hoạt động sản xuất kinh doanh;
  • Chuyên nghiệp và Tiêu chuẩn hoá” là giá trị cốt lõi của văn hoá doanh nghiệp.